Kursi Intensiv i Anglishtes në Ferizaj

Click here to edit subtitle

Blogu kryesor

Trajnimet

Posted by OSA EC on February 26, 2014 at 9:25 AM Comments comments (0)

-  Si të shkruajmë një CV dhe Si të sillemi në një intervistë pune ?

- Si të shkruajmë një projekt-propozim ?

- Si të shkruajmë një ese ? 

- Si të bëjmë një prezantim oral ?