Kursi Intensiv i Anglishtes në Ferizaj

Click here to edit subtitle

Blogu kryesor

Ja pse duhet te i mesoje gjuhet e huaja

Posted by OSA EC on February 28, 2014 at 4:15 PM Comments comments (40)

Familjet janë të ndërgjegjësuara sa i përket lidhjes së drejtpërdrejtë të një edukimi të mirë me mësimin e gjuhëve të huaja. Metodat e mësimit të gjuhës së huaj te fëmijët ndryshojnë nga metodat e të rriturve.

Fëmijët mund të përdorin aftësitë intuitive dhe imituese. Në metodat e mësimit të gjuhës së huaj te fëmijët janë të rëndësishme materialet zanore dhe vizuale. Mësimi i gjuhës ndihmon në zhvillimin e aftësive komunikuese të fëmijës dhe në depozitimin e njohurive.

Njohuritë e marra në moshë të vogël janë më jetëgjata dhe mund të mbahen mend për gjithë jetën. Në trurin e personave që flasin më shumë se një gjuhë krijohen më shumë rrjeta nervore dhe çdo gjë që e vë në punë trurin mundëson një zhvillim më të mirë të tij. Fëmijët që mësojnë gjuhë të huaj që në moshë të vogël janë më me fat se të tjerët, por mund ta harrojnë atë nëse nuk e përsërisin.

Prandaj është e nevojshme praktika e gjuhës së huaj me familjen, leximi i librave të përshtatshëm për moshën e fëmijës dhe shoqërimi me nxënës të huaj. Në të njëjtën kohë, fëmijët që mësojnë një gjuhë mund të mësojnë shumë lehtë një gjuhë të dytë të huaj. Mësimi i një gjuhe të huaj është shumë i rëndësishëm për çdo person, ajo duhet për të ndjekur zhvillimet e fundit dhe aktualitetin. Krahas kësaj, gjuha e huaj mundëson dhe zhvillimin e tolerancës ndërkulturore.

Njezet udhezime per studentet gjate provimeve

Posted by OSA EC on February 27, 2014 at 10:30 AM Comments comments (0)

Falënderimi i plotë i takon Allahut të Lartësuar, ndërsa përshëndetjet e përzemërta qofshin mbi Pejgamberin, alejhi selam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij.

 

Studenti/nxënësi musliman bëson në Allahun, kur ballafaqohet me sprovime a testime të kësaj bote dhe kërkon Ndihmën e Tij me anë të pasimit të mjeteve të porositura, duke u bazuar në fjalët e Pejgamberit, alejhi selam: “Muslimani i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu i Lartësuar se muslimani i dobët, edhe pse të dytë janë të mirë, parimisht. Përpiqu ta arrish atë me anë të së cilës do të përfitoje dhe kërko ndihmë nga Allahu i Lartësuar e mos u ndje i pandihmuar!” (Sahihu i Muslimit, hadithi nr. 2664)

 

Në mesin e atyre mjeteve-udhëzimeve, janë edhe këto vijueset:

 

1. T’i kthehesh Allahut, duke bërë lutje në çfarëdo forme që është rekomanduar nga Islami, siç është, për shembull, të thuash: “Rabi ishra li sadri, ue jesir li amri!” (O Zoti im, ma zgjero gjoksin dhe m’i bëj gjërat të lehta!)

 

2. Ta bësh zakon të flesh herët dhe të shkosh në provim/test në kohë.

 

3. T’i bësh gati tërë pajisjet e lejuara dhe/ose të kërkuara e, si p.sh.: stilografa, vizore të ndryshme, kalkulatorë e orë dore [për të shikuar kohën e mbetur (shën. i përkthyesit)], sepse të qenët i përgatitur si duhet ndihmon shumë në dhënien e përgjigjeve në mënyrë të saktë.

 

4. Të recitosh duanë e daljes nga shtëpia: “Bismilah, teuekeltu ala Allah, ue la haule ue kuvete ila bilah. Allahume ini eudhu bike en edile ev udale, ev ezile ev uzale, ev ezlime ev uzlame, ev exh’hele ev juxh’hale aleje!” (Në emër të Allahut, mbështetem te Allahu, dhe s’ka forcë e fuqi, veçse me Allahun! O Allah, kërkoj mbrojtje prej Teje që të mos humb (dikë;) apo të humbem (nga dikush), që të mos rrëshqas (të mëkatoj me qëllim) apo që të mos gaboj (pa qëllim), që të mos shtyp (dikë;) apo që të mos shtypem (nga dikush), që të mos sillem si i marrë apo që të mos më trajtojnë si të atillë!) Dhe mos harro t’ua kërkosh pëlqimin prindërve dhe t’u kërkosh të bëjnë dua për ty, meqë duaja e tyre për ty pranohet.

 

5. Ta përmendësh Emrin e Allahut, kur të fillosh, meqë të përmendurit Emrin e Tij është e porositur të bëhet kur të nisësh ndonjë punë a vepër të lejueshme; kjo sjell bekime, dhe të kërkuarit ndihmë nga Allahu është një nga mjetet e forcës.

 

6. Të kesh në mendje Allahun në lidhje me kolegët/shokët e tu të klasës, dhe të mos ndikohesh nga ankthi e sikleti e të të kapë frika pikërisht para test(im)it, meqë ankthi është sëmundje ngjitëse. Në vend të kësaj, bëji të ndjehen optimistë, duke u thënë fjalë të mira, ashtu siç është porositur nga Islami. Pejgamberi, alejhi selam, u optimizua, kur dëgjoi emrin “Suhejl” (që do të thotë “i lehtë”, “jo me vështirësi”;) dhe tha: “Gjërat janë lehtësuar për ty!” Ai kishte zakon të thoshte “Ja Rashid!”, kur dilte (prej shtëpisë ) për ndonjë qëllim. Kështu që, ji optimist, se ti dhe vëllezërit tu në fe do ta kaloni provimin.

 

7. Të përmendurit Allahun (dhikri) largon shqetësimin dhe tendosjen. Nëse ndonjë gjë të duket shumë e vështirë, atëherë lute Zotin që të ta bëjë të lehtë. Kurdoherë që shejhul-Islam ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!) i binte diçka e vështirë për ta kuptuar, ai do të lutej: “O Ti që mësove Ibrahimin, më mëso! O Ti që ia mundësove Sulejmanit të kuptojë, bëje që unë ta kuptoj!”

 

8. Zgjedh një vend të mirë (të përshtatshëm) gjatë provimit, nëse mundesh. Mbaje shpinën drejt dhe ji i ulur në karrige në mënyrë të shëndoshë.

 

9. Së pari shikoje testin tejpërtej. Studimet këshillojnë që të lihet 10 % prej kohës së provimit/testit për t’i lexuar pyetjet me vëmendje, për të shënuar gjëra të rëndësishme dhe për të ndarë kohën për çdo pyetje sa është e nevojshme.

 

10. Bëj plan që së pari t’u përgjigjesh pyetjeve më të lehta, e pastaj më të vështirave. Përderisa i lexon pyetjet, shëno konspekte (shënime [vër. e përkthyesit]) dhe ide të cilat do t’i kishe shfrytëzuar, gjersa u jep përgjigje më vonë.

 

11. Përgjigjju pyetjeve në bazë të rëndësisë së tyre.

 

12. Fillo së përgjigjuri pyetjet e lehta që i di. Pastaj kalo te pyetjet që kanë më shumë pikë, ndërsa pyetjet, përgjigjet e të cilave nuk i di apo për të cilat mendon se të duhet më shumë kohë për të prodhuar një përgjigje të saktë apo ato që nuk bartin shumë pikë, lëri për në fund.

 

13. Mos u ngut në dhënien e përgjigjeve, meqë Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Mosngutja është nga Allahu, kurse nxitimi është nga shejtani!” (Hadith hasen. Sahihu i Xhamiut, 3011).

 

14. Mendo mirë rreth përgjigjeve dhe zgjedhe përgjigjen e saktë, kur t’u përgjigjesh pyetjeve që kanë më shumë se një zgjidhje. Kur ke të tilla, vepro kështu: Nëse je i sigurt se ke zgjedhë përgjigjen e saktë, atëherë ki kujdes nga vesveseja (pëshpëritja që vjen nga shejtani). Nëse nuk je i sigurt, atëherë fillo me eliminimin e përgjigjeve që të duken të pasakta ose që vërtet s’mund të jenë të sakta, e më pastaj zgjedhe përgjigjen e saktë, bazuar në atë që ti mendon se është më e saktë. Nëse ke rrethakuar (zgjedhë;) një përgjigje të saktë, mos e ndërro mendimin, përderisa të jesh i jesh i sigurt se ajo ka qenë e pasaktë, veçanërisht nëse humb pikë për përgjigje të gabuar. Një studim tregon se përgjigjja e saktë është zakonisht ajo që studenti e mendon së pari herë.

 

15. Në provime/teste me shkrim, grumbulloji mendimet, para se të fillosh t’u japësh përgjigje. Shkruaj një skicë për përgjigjet me disa fjalë, me anë të të cilave do t’i paraqesësh idetë tua përmbledhtazi që dëshiron t’i diskutosh a t’i thuash para mësimdhënësit/testuesit. Mandej numëroji idetë në atë rend si dëshiron t’i paraqesësh.

 

16. Pikat kryesore të përgjigjeve shkruaji në fillim të saj (përgjigjes), sepse pikërisht kjo është gjëja që kërkojnë testuesit, dhe ka mundësi që ai të mos e gjejë atë që e kërkon, meqë ajo është diku në mes të përgjigjes, e që ai mund të jetë duke u ngutur.

 

17. Kushtoja 10 % të kohës rishikimit të përgjigjeve. Mos u ngut, kur i rishikon përgjigjet, posaçërisht në problematika matematike e detyra me numra. Hiqe nga vetja dëshirën për ta dorëzuar testin shpejt, dhe mos lejo që fakti se dikush del a e kryen testin më herët se ti të të shqetësojë a të të pengojë.

 

18. Nëse pas testimit kupton se ndonjë pyetjeje i je përgjigjur gabimisht, le të të shërbejë ajo si mësim për rëndësinë dhe rolin e të qenët i mirëpërgatitur në të ardhmen, e për të mos u ngutur në dhënien e përgjigjeve. Pranoje Vullnetin dhe Vendimin e Allahut të Lartësuar dhe mos bjer pre i frutracionit e i dëshpërimit. Mbaje në mend hadithin e Pejgamberit, alejhi selam: “Nëse të ngjan gjëkafshë, mos thuaj “Sikur t’ia kisha bërë kështu e ashtu.”!” Po thuaj: “Kader Allahu ue ma shae kan (Vendim i Allahut dhe ndodh si do Ai)!”, meqë, “të thuash “sikur”, hap dyert e shejtanit” (Sahihu i Muslimit)

 

19. Kije parasysh se vjedhja (kopjimi në provim) është haram, edhe nëse testi është në ndonjë gjuhë tjetër apo çfarëdo tipi tjetër. Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Nuk është prej nesh ai që vjedh!” Është keqbërje dhe është mënyrë e ndaluar (haram) të marrësh ndonjë shkallë a çertifikatë etj., të cilën nuk e meriton. Konsenzusi i dijetarëve shënon që vjedhja (kopjimi në provim) është lloj bashkëpunimi në mëkat dhe shkelje të normave. Së këndejmi, bëj aq sa mundesh pa bërë haram dhe Allahu me Bujarinë e Tij le të të mjaftojë. Mos prano asnjë nga mënyrat e haramit që të vijnë nga të tjerët. Kushdo që heq dorë nga gjëkafshë për hir të Allahut, Allahu do t’ia kompensojë atij me diçka më të mirë. Duhet ta shpërfillësh dhe t’i rezistosh ligësisë, dhe informoje mësimdhënësit për një gjë të atillë që sheh para provimit, gjatë tij ose pas përfundimit. E kjo nuk është lloj i ndaluar i gojosjes, por paraqet denoncim (shpërfillje) të së keqes, gjë që është e obligueshme.

 

Këshilloji ata që blejnë a që shesin pyetje ose që i postojnë ato në internet etj., ose që përgatisin letra a mënyra, në përgjithësi, për të vjedhë gjatë provimit/testit. Thuaju që t’i kenë frikë Allahut, dhe tregojua vendimin mbi atë që çka janë duke e bërë dhe mbi paratë që do t’i fitojnë më pas si rezultat. Thuaju që nëse kohën që janë duke e harxhuar në përgatitjen e atyre gjërave të ndaluara do ta kishin shfrytëzuar për të mësuar, ose për t’iu përgjigjur testeve të mëparshme, ose për t’i ndihmuar njëri-tjetrit për ta kuptuar më mirë lëndën para testimit, ajo do të ishte më e mirë për ta, sesa t’i bëjnë këto gjëra të ndaluara.

 

20. Kujto se çfarë ke përgatitur për botën tjetër dhe për pyetjet e provimit në varr dhe se si do të shpëtosh në Ditën e Gjykimit. Gjithsecili që shpëton prej Zjarrit dhe që pranohet në Parajsë me të vërtetë ka arritur sukses.

 

Ne e lusim Allahun e Lartësuar që të na bëjë të arrijmë sukses në këtë botë dhe të na bëjë që të jemi fitimtarë dhe të shpëtuar në botën tjetër, meqë Ai është Gjithëdëgjuesi, i Cili u përgjigjet lutjeve.

 

Autor: Muhamed Salih el-Munexhid

 

Marrë nga fb/Namazi

Ja cilat jane 10 kombet me te arsimuara ne bote

Posted by OSA EC on February 27, 2014 at 10:20 AM Comments comments (0)

Mes viteve 2010 dhe 2013, përqindja e të rriturve me diplomë kolegji në Shtetet e Bashkuara mbeti i pandryshuar në 42%. Që nga viti 2000, në vendet e zhvilluara, përqindja e të diplomuarve është rritur ngadalë. Në të njëjtën kohë, vendi vazhdon të qëndrojë prapa vendeve të zhvilluara në aftësitë për të lexuar dhe në matematikën e avancuar. Sipas raportit të fundit të Organizatës së Zhvillimit Ekonomik, 53.3% e të rriturve në Rusi kishin një diplomë të shkollës së lartë, që ishte e barabartë me një diplomë kolegji në Shtetet e Bashkuara. Më poshtë ju njohim me 10 vendet me përqindjen më të lartë të atyre shteteve që kanë diplomë kolegji./ Përgatiti: Endri Farka

 

1. Federata Ruse

 

53.5% e popullsisë me arsimim universitar

 

Në 2013-n më shumë se gjysma e popullsisë së Rusisë nga mosha 25-64 vjeçare kishin një arsimim universitar. Afërsisht 95% e të rriturve kishin të paktën një kualifikim të shkollës së mesme të avancuar, të krahasuar me mesataren 75% të Organizatës së Zhvillimit Ekonomik. Rusia, sipas kësaj organizate, ka investuar historikisht në edukim. Megjithatë, lajmet e fundit mund ta dëmtojnë paksa imazhin e mirë arsimor të Rusisë. Vëzhgimet kanë raportuar për korrupsionin e përhapur në masë në sistemin arsimor, duke përfshirë dhe mashtrimet nëpër teste, shitjen e doktoraturave dhe tezave të rreme.

 

 

2

 

2. Kanadaja

 

51.3% e popullsisë me arsimim universitar

 

Një nga katër të rritur kanadezë kishin marrë një edukim profesional dhe një drejtim në karrierën e tyre. Kanadaja shpenzon rreth 16 mijë dollarë për një student në vit, për arsimin pas shkollës së mesme, e dyta pas SHBA-së që shpenzonte rreth 20 mijë dollarë për student. Për sa i përket përqindjes së GDP-së, Kanadaja shpenzon dyfishin e mesatares së Organizatës së Zhvillimit Ekonomik.

 

 

3

 

3. Japonia

 

46.4% e popullsisë me arsimim universitar

 

Japonia ka harxhuar një përqindje më të vogël të GDP-së në arsim sesa mesatarja e vendeve e matur nga Organizata e Zhvillimit Ekonomik. Megjithatë, vendi ka një ndër popullsitë më të arsimuara në botë. Afërsisht 23% e japonezëve të rritur zotëronin aftësi të larta në shkrim dhe lexim, pothuajse sa dyfishi i përqindjes në SHBA. Normat e diplomimit kanë qenë ndër më të mira në botë në vitin 2011. Shpenzimet mesatare vjetore për student, në arsimimin universitar ishin më të larta sesa mesatarja e vendeve të shqyrtuara nga Organizata e Zhvillimit Ekonomik, dhe pritej që këto shpenzime të rriteshin.

 

 

4

 

4. Izraeli

 

46.4% e popullsisë me arsimim universitar

 

Në Izrael, si meshkujt edhe femrat, që janë në moshën 18-21 vjeç duhet të futen në ushtri. Sipas Organizatë së Zhvillimit Ekonomik, nivelet e regjistrimit për këto grupe moshash kanë qenë shumë të ulëta. Shpenzimet vjetore për student, që nga arsimi fillestar e deri në atë universitar, janë më të ulëtat se në çdo vend tjetër. Me dy kimistët amerikanë që emigruan nga Izraeli dhe fituan çmimin ‘Nobel’, vendi mund të bëjë përpjekje për të rritur financimet në të ardhmen për universitete, sipas ‘Wall Street Journal’.

 

 

5

 

5. Shtetet e Bashkuara

 

42.5% e popullsisë me arsimim universitar

 

Shpenzimet publike për arsimin në vende të ndryshme u rritën me 5% sipas Organizatës së Zhvillimit Ekonomik. Megjithatë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky shpenzim u ul me 1% gjatë kësaj kohe. Prapëseprapë, SHBA shpenzoi më shumë se 23 mijë dollarë për student në 2010 në të gjitha nivelet arsimore. Kjo ishte shuma më e lartë e shpenzuar në vendet e shqyrtuara. Mësuesit amerikanë të shkollave të mesme fitojnë pagat më të larta për profesionin e tyre. Një grup i madh nxënësish nga mosha 16-24 vjeç në SHBA, shfaqin probleme në përvetësimin e lëndës së matematikës.

 

 

6

 

6. Koreja

 

40.4% e popullsisë me arsimim universitar

 

Koreanët kanë shanse relativisht të mira për të gjetur punë pas mbarimit të arsimimit. Vetëm 2.6% e të rriturve në vend që janë të pajisur me diplomën bachelor, ishin të papunë. Kjo përqindje ishte më e vogla se çdo vend tjetër të shqyrtuar nga Organizata e Zhvillimit Ekonomik, me përjashtim të Norvegjisë. Mësuesit koreanë kanë pagat më të larta se në çdo vend tjetër të marrë në studim. Shpenzimet në edukimin universitar dhe programet e avancuara hulumtuese në 2010, përbënin një përqindje të lartë të GDP-së. Pjesa më e madhe e këtyre shpenzimeve nuk vinte nga Qeveria koreane. Por ishin shpenzimet private ato që përbënin rreth 72.74% të fondeve për institucionet shkollore.

 

 

7

 

7. Britania e Madhe

 

39.4% e popullsisë me arsimim universitar

 

Rreth ¾ e arsimit universitar në Mbretërinë e Bashkuar ishte i financuar nga burime private, duke zënë vendin e dytë pas Kilit në vendet e shqyrtuara nga Organizata e Zhvillimit Ekonomik. Këto shpenzime private për edukimin universitar pothuajse janë dyfishuar që nga viti 2000. Shpenzimet e përgjithshme për arsimin janë rritur në mënyrë të vazhdueshme në Angli. Që nga vitet 2000, Mbretëria e Bashkuar ka qenë një destinacion i preferuar për studentët ndërkombëtarë, në vend të dytë pas Shteteve të Bashkuara.

 

 

8

 

8. Zelanda e Re

 

39.3% e popullsisë me arsimim universitar

 

Pasi mbarojnë shkollën e mesme, shumë persona në Zelandën e Re ndjekin arsimin profesional dhe teknik. Më shumë sesa 15% e të rriturve ndjekin këtë lloj edukimi. Shpenzimet për arsimin në Zelandën e Re arrijnë deri në 7.28% të GDP-së kombëtare, pothuajse e njëjta përqindje me atë të Shteteve të Bashkuara. Gati 21.2% e shpenzimeve të qeverisë së Zelandës shkuan për arsimin, afro dyfishi i mesatares së Organizatës së Zhvillimit Ekonomik.

 

 

9

 

9. Finlanda

 

39.3% e popullsisë me arsimim universitar

 

Bazuar në rezultatet e studentëve të shkollës së mesme në Finlandë në provimet ndërkombëtare, vendi ka treguar që ka një sistem arsimor shumë efektiv. Investimi që ky shtet ka bërë në arsim, vazhdon edhe pas shkollës së mesme. Qeveria finlandeze ka harxhuar afro 2% të GDP-së së saj në programet ekuivalente me diplomën bachelor. Kjo është përqindja më e lartë se në çdo vend tjetër, me përjashtim të Koresë. Sistemi i lartë arsimor finlandez është pothuajse i gjithi i drejtuar nga qeveria. Financimi publik arrin deri në 96% për studimet universitare, kur mesatarja e Organizatës së Zhvillimit Ekonomik ishte vetëm 68%.

 

 

10

 

10. Australia

 

38.3% e popullsisë me arsimim universitar

 

Australia ka qenë një nga destinacionet kryesore për studentët në mbarë botën, për disa kohë. Në vitin 2009, më shumë se 25% e popullsisë në Australi ishte e huaj, përqindja më e lartë e parë ndonjëherë. Sipas ‘Wall Street Journal’, megjithatë, interesi i studentëve të huaj për arsimimin universitar në Australi është në rënie. Për këtë arsye universitetet australiane po ristrukturojnë programet e tyre për tërheqjen e studentëve ndërkombëtarë. Ata që pajisen me diploma në Australi kanë shanse shumë të larta për të gjetur punë. Gjatë kohës kur në Australi të rriturit kompletoheshin me diplomat e tyre, ky shtet kishte përqindjen e papunësisë më të vogël në vend.

 

 

/TO